История на училището

Историята на НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Бяла води началото си от далечната 1914 година, когато започва неговото строителство.

Договор е сключен с предприемача Васил Добровски от гр. Трявна, като през септември започват основите на училището, а строежът завършва чак през 1916 година. Поради войната през 1916 / 1917 г. учебните занятия не започват, а училището се превръща в казарма, където настаняват войници. Със сключването на примирието през 1918 г. на 19-ти декември същата година започват редовни учебни занятия в училището. Разпределението на учениците става в четири отделения от І до ІV и първи учители са съответно Лена Бонева от гр. Русе, Димитър Тенев от гр. Казанлък, Елена Кмочарова от гр. В. Търново и Генчо Широв от гр. Казанлък.

В новопостроеното училище има всичко 6 стаи с вестибюл, от които 4 класни стаи, една за учителите и една за прислугата.

В първо отделение за учебната 1918 / 1919 г. са били записани 53 ученика, във второ отделение – 49 /четиридесет и девет/, в трето отделение – 40 /четиридесет/ и в четвърто отделение 23 ученика. Краят на учебната година закъснява, поради появяването на болестта „Петнист тиф” и решението на местния хигиеничен съвет от 19.02. до 30. 06. да се преустановят учебните занятия. По решение на окръжната училищна инспекция на 17 и 18.07. се провежда изпит с учениците от ІV отделение. А на 27.08. се провежда училищно утро и се раздават удостоверенията и свидетелствата на учениците от І, ІІ и ІІІ отделение.

Длъжността главен учител се изпълнява от учителя Генчо Широв. На 20.03.1922г. с участието на ученици от всички отделения се провежда трудова седмица, по време на което се изравнява училищния двор и се засажда 320 борчета, 150 явора и сребристи брези.

През 1927 г. главният учител Генчо Широв е преместен в училище „Отец Паисий” и на негово място за главен учител е назначен Кръстю Златев, но през 1928 г. той напуска училището и се премества в „П. Р. Славейков”. От тогава длъжността главен учител се изпълнява от Димитър М. Кабакчиев, който е и касиер на училищното настоятелство.

На 19.11.1940 г. преминава земетресение, а стените и таваните на училищната сграда се напукват и то става негодно за обучение, като учебния процес се премества в училище „Отец Паисий”.

В периода 05.03. – 11.03.1941 г училището е заето от преминаващи германски войски, като след това обучението продължава.

През 1944 г. учебните занятия започват на 09.10. поради промяна в правителството, идването на новата власт и преминаването на руските войски през град Бяла.

От 10.02.1945 г. до края на учебната година училището е превърнато в общежитие за югославянските деца и обучението се води в сградата на гимназията.

Патронния празник на училището – 24 май се отпразнува за първи път с войскова част – тържествено и програмата се изпълнила великолепно. На 25 май град Бяла е посетен официално от МНП.

В началото на учебната 1948 / 1949 г. (10.09.) към училището се открива за първа година детска градина, като за учител в „забавачката” е назначена Денка Илиева Газибарова ( 38 деца – безплатна закуска).

През пролетта на 1949 г. всички учители се включват в пролетния сеитбен план. На 10.04. същата 1949 г. се привършва строителството на улицата, която свързва училището с центъра на града.

През лятото на 1952 г. училището е ремонтирано основно, като са обновени подовете, подменена е входната врата, сменят се рамки на прозорци, доставят се голямо количество нови чинове и се отремонтират старите.

Учебната 1953 / 1954 г. като директор на училището започва Христо Ганчев, но на 18.10.1954 г. г-н Ганчев бива преместен за директор в домът за деца и юноши. Постът поема отново Д. Кабакчиев, но на 06.10.1955 г. той е уволнен и на негово място е назначена учителката Радка Георгиева.

През 1958 / 1959 г. се изгражда ученическо ТКЗС към училището за работа в опитното поле и производствения участък. Заедно с това се създава и зоокът с 32 заека и 16 гълъба, обзавежда се и пчелин. По това време училището има над 50 дка земя, като от тях 4 дка са за опитно поле, 27 дка овощни градини, 32 дка производствен участък.

Учебната 1958 / 1959 г. длъжността директор изпълнява Русанка Радославова, но през 1959 г. за директор на Народно начално училище „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Бяла е назначен Ламби Григоров Рашков /м. септември/.

През 1960 към училището се разкрива отново полудневна детска градина с учителка Димитра Стоева – група от 32 деца, която се обзавежда със средства от отдел „Просвета и култура” – Русе.

През месец септември 1961 г. са отпуснати 30 000 лева за основен ремонт на сградата, като стените са изкъртени до основи и наново измазани, правят се и блажни цокли, ремонтират се и таваните. Заедно с това в училището се прокарва трифазен ток и се прави инсталация.Построяват се нови външни тоалетни, прокарва се и вода като се прави водопровод дълъг 80 м., същевременно се закупува 150 м. оградна мрежа и се огражда част от двора на училището. През 1966 г. се изграждат пътеки, които се застилат с базалтови плочи, като се прави със средствата на училището, закупуват се нови чинове и помагала. От 1967 до 1969 г. настъпват леки промени, като за кратко през този период за директор е назначен г-н Кирил Ненов, поради преминаването на г-н Ламби Рашков в СПУ, но в началото на учебната 1969 / 1970 година г-н К. Ненов е преместен в НУ „П. Р. Славейков” и в НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Бяла отново директорския пост се заема от Ламби Григоров Рашков.

За да се осигури едносменно обучение в училището се налага да се построи още една класна стая и стая за физическо възпитание. Строителството започва на 07.12.1971г. и завършва с изливане на втората плоча на 05.01.1972 г., като времето се оказва подходящо за извършване на тези строителни работи. След приключване на учебните занятия през лятната  ваканция продължава усилена работа по завършването на новите помещения и тяхната подготовка за пълноценна работа през новата учебна година.

На 05.03.1973 г. започва изготвянето на документацията за построяване и обзавеждане на ученически стол към училището, като за база се използват избените помещения, които трябва да се преустроят в кухненски блок. Със съдействието на съответните институции, документацията е съобразена с необходимите изисквания.

През септември, в началото на учебната 1973 / 1974 година за пръв път на децата от І до ІV клас са раздадени безплатни учебници, като учениците с голяма радост посрещат тая придобивка.

Работата по изграждане на ученическия стол продължава и през лятото на 1973г., като през януари 1974 г. целия учителски колектив и родителите на учениците се включват в дейностите по завършването му. На 20 януари 1974 г. той бе окончателно завършен, а откриването му се състои на 28.01.1974 г., като са поканени гости от Градския народен съвет, Градския комитет на партията, инспектори от отдел „Просвета”, началници на предприятия в града, директори на училища, представители на съюза на учителите и др.

През м. декември 1974 г. с активната помощ на родителите и учителите и техническия ръководител Николай Чешмеджиев е изравнена, засипана с баластра, трошен камък и поставени бордюри спортната площадка. Поради студеното време не се успява с полагането на асфалтовото покритие. В началото на новата учебна година 1975 / 1976 г. през м. октомври се осигуряват средства за асфалтирането на спортната площадка. Малко след това започва и строителството на ограда на училищния двор, като тези дейности продължават и през лятото на 1976 г. Южната половина на двора е превърната в парк за отдих и активна почивка на учениците, а на училищната сграда се извършва текущ ремонт.

На 04.03.1977 г. градът е разтърсен от силно земетресение с център Вранча – Румъния, а на училището са нанесени сериозни щети. Разкъртени са стени и тавана, сериозно пострадал е покривът, комините са силно разрушени. От 07.03. учениците продължават учебните занятия в НУ „П. Р. Славейков” до 25.03., когато учебния процес е възстановен в НУ „Св. Св. Кирил Методий” – гр. Бяла с общите усилия на „Благоустройствени строежи”, завод „Модул”, Градския народен съвет, много родители на учениците оказали активна доброволна помощ.

На 12 декември 1977 г. с машина започват изкопите на пристройката в която ще се помещават спалното помещение, игротека, водно отопление и вътрешни тоалетни. През декември и януари 1978 / 1979 г. се извършва строителството на допълнителните помещения, като продължават довършителните работи въпреки тежките условия.

На 22 януари 1980 г. за пръв път е пуснато в експлоатация водното отопление на училището с оказаната финансова помощ от заводите „Латекс” и „Модул”.

На 28.10. се провежда пленум-сесия на образованието, като се изнася доклад за работата на учебните заведения. След завършване на сесията тържествено бе открита пристройката на училището от Васил Петков – заместник председател на ОНС – гр. Русе. На откриването присъстват много общественици и ръководители от града, директори на училища, родители и ученици.

От учебната 1983 / 1984 г. училището започва да осъществява прием на ученици от Дом за деца и юноши, лишени от родителски грижи „Калина” – с. Стърмен.

През пролетта на 1988 г. на територията северната част на двора на училището се изгражда дендрариум за отдих и наблюдение от учениците на различните дървесни видове. Изграждането се  ръководи от Георги Ст. Георгиев – бивш директор на Горското стопанство – гр. Бяла и Георги П. Миланов – организатор озеленяване и културно оформяне на пътищата в районно пътно управление – гр. Бяла.

В началото на учебната 1988 / 1989 годена продължава изграждането на работилница по труд и творчество и складова база на училището, като покривната плоча е излята през пролетната ваканция на 1989 г. с помощта на шефстващото предприятие МЗ „Модул”. Заедно с това с помощта на учителския колектив и учениците се работи по озеленяване на останалата част на училищния двор и превръщането му в парк. През топлите есенни дни на 1989 г. продължават довършителните работи на работилницата по труд и творчество.

Края на учебната година се отбелязва от колектива с юбилейна вечер за 60 годишнината на директора на училището Ламби Григоров Рашков. Малко преди началото на новата учебна 1990 / 1991 година, той се пенсионира и неговото място заема Матьо Белчев Дурчев, преподавател от СОУ „Панайот Волов” – гр. Бяла. През същата година се изработва ламаринен покрив за учебната работилница, прекарва се електрическа инсталация, монтират се секционни шкафове, черна дъска, мивка. Подменя се част от електрическата и водната инсталация на училището, ремонтира се покрива на сградата и се сменя стария котел „ГНВ – 150” с нов – „ГНВ – 650” на водно-отоплителната  инсталация.

От учебната 1991 / 1992 г. започва факултативното изучаване на английски език с учениците от ІІ – ІІІ клас с преподавател Таня Чавдарова.

През лятото на 1992 г., за подобряване условията на работа в учебната работилница, същата се дооборудва и се електрифицира. Заедно с това се изгражда и метална клетка на цистерната за нафта, ремонтират се частично някои от класните стаи и мебелите в тях.

От началото на учебната 1993 / 1994 година се налагат промени в учителския колектив, поради преминаването на ІV клас към началното училище. Така вече в училището се обучават 178 деца разпределени в 8 паралелки. От тази година в началното училище са въведени бележници – ученически книжки с изключение на учениците от І-ви клас. В края на учебната година учениците от ІV клас получават свидетелства за завършена начална степен на образование, а учениците от І клас удостоверение за завършване.

През учебната 2002 / 2003 година е извършена сериозна промяна в организацията на учебно-възпитателния процес. До тази учебна година училището е с целодневна организация – втори вариант, като за всяка паралелка има и полуинтернатна група, а часовете от задължителната подготовка са съчетани с часове за самоподготовка. От новата учебна година се преминава на първи вариант на организация на учебно-възпитателния процес, като часовете от задължителната подготовка са в самостоятелен блок, а от всеки 2 паралелки се образува по 1 сборна полуинтернатна група /ПИГ/.

В края на учебната 2002 / 2003 година г-н Матьо Белчев Дурчев се пенсионира и на негово място е назначен г-н Александър Великов Джеков за директор в НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Бяла. Преди започването на учебната година се извършва текущ ремонт на училищната сграда, като са обновени  пейките на спортната площадка, поставени са нови баскетболни табла, боядисани са всички спортни уреди и съоръжения в двора на училището, направен е и ремонт на водно-отоплителната инсталация, класните дъски, подовете и цоклите също са ремонтирани и боядисани, като заедно с това бе сменена и подовата настилка във физкултурния салон.

През учебната 2004/2005 година за първи път в училището започва изучаването на английски език в часовете от задължителната подготовка за учениците от ІІ до ІV клас, а през учебната 2006/2007 година чуждоезиковото обучение по английски език е въведено под формата на ЗИП и за учениците от І клас.

НУ „ Св.Св. Кирил и Методий” бе първото училище на територията на град Бяла и община Бяла, което въведе изучаването на информационни технологии за учениците от начален етап на основната образователна степен под формата на ЗИП по лицензиран и одобрен от МОМН образователен софтуер „ Comenius Logo”, благодарение на оборудвания през 2005 година компютърен кабинет, като през 2009 година, чрез събраните на коледен благотворителен концерт на училището средства, бе закупен и поставен климатик за нуждите на отоплението на кабинета.

Също през 2009 година бяха подменени старите учебни дъски във всички класни стаи с нови бели дъски, с цел по – доброто онагледяване и подобряване качеството на образователно – възпитателния процес.

През учебната 2010/2011 година НУ „ Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Бяла спечели проект към МОМН за подобряване условията на целодневното обучение, като вследствие на това, бе обновено и изцяло оборудвано помещение за часовете на ПИГ за занимания по интереси и отдих на учениците. През същата учебна година бе въведено и обучение по предприемачество по програмите на Джуниър Ачийвмънт България.       Вследствие на реализирани икономии в бюджета на училището, както и с помощта на училищното настоятелство, през лятото на 2011 година, бе извършен основен ремонт на санитарния възел, като са поставени нови тоалетни чинии и казанчета и е подновено подовото покритие. Заедно с това бе извършен и основен ремонт на стъпалата пред централния училищен вход, които бяха крайно амортизирани, като същите бяха променени, разширени и покрити с нови подходящи плочки, с цел безопасното им използване през зимния сезон.

От 2012 година НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Бяла е включено в списъка на средищните училища, чрез Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОП РЧР, съфинансиран от ЕСФ, като благодарение на това, в него всички ученици без изключение са обхванати в целодневна организация на образователно-възпитателния процес и се обучават в сформираните  полуинтернатни групи /ПИГ/. В резултат на включването на училището в проекта, то бе модернизирано, като в класните стаи бе положен ламинат за подова настилка и бе доставено изцяло ново оборудване под формата на мебели – чинове, секции, дидактически шкафове, бюра, столове и някои спортни материали и пособия, вследствие на което чувствително се подобриха работните условия и вида на класните стаи.

През 2015 година НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Бяла спечели проект „Изграждане на еко-кът за отдих със зелена класна стая, мини-дендрариум, както и кабинет „Човек и природа“ към МОСВ и ПУДООС във връзка с националната кампания „Чиста околна среда – 2015“ на тема – „Обичам природата – и аз участвам“, благодарение на който отново реализирахме своите идеи за подобряване на материалната база в училище.

В началото на настоящата учебна 2016/2017 година, благодарение на ръководството на Община Бяла в лицето на кмета – г-н Димитър Славов, както и с помощта на уважавания от нас депутат г-н Пламен Нунев, на територията на училището върху част от амортизираната стара спортна площадка за часовете по физическо възпитание и спорт, бе изградена модерна спортна площадка с изкуствена трева, като заедно с това бяха поставени и нови седалки за зрителите и гостите на мястото на старите амортизирани пейки. С помощта на училището бяха поставени и нови футболни врати и баскетболни кошове, като с това се промени облика на училищния двор и отново се допринесе за модернизацията на материалната база. В резултат на това нашето училище стана привлекателно и още по-желано за учениците в града и общината.

През настоящата учебна 2016/2017 година в училището се обучават 93 ученика. В училището е организирано столово хранене за всички ученици, които са на целодневна организация на учебния ден в ученическия стол на Община Бяла, благодарение на своевременно сключен договор с общината като изпълнител, като в резултат на това нашите възпитаници получават ежедневно топла храна по тристепенно меню.

Неизменно през годините училището е участвало в обществения и културния живот на града и общината, като винаги е било една от устоите на образованието и науката и винаги е било на призови места по качество на образователния  процес, чрез постигнатите отлични резултати от неговите възпитаници.

НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Бяла дава началото и основата на много даровити деца и таланти, които със своите постижения са допринесли за издигане авторитета на училището, на гр. Бяла и на Република България.

 

 

 

Александър Джеков

Директор на НУ „ Св.Св. Кирил и Методий”

гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе