Обществен съвет

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ  НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. БЯЛА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. ПЛАМЕНА КОЛЕВА – родител.

ЧЛЕНОВЕ:

2. ДИЛЕК ФЕИМОВА – представител на родителите.
3. ДАНИЕЛА ПАШКУНОВА – Община Бяла
4. КОНСТАНТИНА ПЕТРОВА – представител на родителите.
5. ОГНЯН МЕТОДИЕВ – представител на родителите.

РЕЗЕРВНИ:

1. ИВАНИЧКА ГЕОРГИЕВА – представител на родителите.
2. ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА – представител на родителите.
3. ИВАНКА ВЛАДОВА – Началник отдел МДТ в Община Бяла.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Протокол от проведена родителска среща-избор на членове на обществен съвет 2019-2020г.

Протокол 1 от 18.04.2019г от проведено заседание на Обществения съвет

Протокол 2 от 27.09.2019г от проведено заседание на Обществения съвет

Протокол 3 от 29.11.2019г от проведено заседание на Обществения съвет