Прием

 Качествено образование и възпитание – минало, настояще и бъдеще!

Списък от първо класиране-прием 1кл-уч.2024-2025
Заповед 282 от 28.03.2024г-Училищен план-прием за 2024-2025г.

Прием в първи клас

Обучението се води от утвърдени и високо квалифицирани учители.
В учебния процес се прилагат новаторски и иновационни методи и се използват компютърни технологии.

Учебният план включва:

Избираема подготовка по:

 • Български език и литература
 • Английски език
 • Информационни технологии

Обучение по предприемачество за учениците в начален етап по програмите на Junior Achievement България вчасовете за занимания по интереси с цел формиране, насърчаване и развитие на предприемаческа култура от най-ранна възраст

Извънкласни дейности:

 • проект Подкрепа за успех
  • Група за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература
  • Група за преодоляване на обучителни затруднения по Математика

„Моите сръчни ръчички”

„Мажоретен състав”

 • Народни танци

Училището разполага с отлична материална база:

 • Обновени класни стаи
 • Компютърен кабинет
 • Кабинет„Човек и природа”
 • Физкултурен салон
 • Обновена спортна площадка
 •  Ученически стол

 

Заповед план-прием 1 клас за учебната 2021-2022г

Списък-първо класиране на ученици за прием в 1 клас-2021-2022г

Необходими документи за записване:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО
2. КСЕРОКОПИЕ НА АКТА ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО
3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – ОРИГИНАЛ